سی و نهمین خواب - مترجــم دردها
شنبه 18 تیر 1390 @ 12:16

سی و نهمین خواب

کارم شده نوشتن.نوشتن و نوشتن و نوشتن و بعد پاک کردن.برای سومین ساعت پیاپی نوشتم و پاک کردم.اینکه بنویسم نوشتنم نمی آید،نوشتن محسوب می شود؟