هفتاد و یکمین - مترجــم دردها
دوشنبه 28 آذر 1390 @ 22:51

هفتاد و یکمین

اثر خستگی مفرط و یا بی حواسی؟


دیشب به جای اسپری مردانه،اسپری خوشبو کننده زیر بغل گرفتم و امروز رفتم یک عطر زنانه خریدم


!


برای پرهیز از ضرر مالی بیشتر نقدا ً دور اسپری خوشبو کننده را خط کشیدم !