صد و چهار - مترجــم دردها
پنج‌شنبه 1 تیر 1391 @ 23:23

صد و چهار

به گمانم گوشی ام سخت ترین روز کاری را ظرف 24 ساعت گذشته از سر گذراند،هر چند که جان کندنش  برای من خوش آیند بود.


توقع را کم بگیر تا رستگار شوی،زمانی فرض را بر این بگذاری که کسی برای تبریک زنگ نخواهد زد،اینکه دوستان و نزدیکان زنگ می زنند و یک به یک تبریک می گویند احساس خوش آیندی را به ارمغان می آورد:هـــِی ! دست کم برای افرادی مهم هستی که زنگ بزنند و صمیمانه روز تولدت را تبریک بگویند.آن هم کسانی که برایشان احترامی فراوان قائلی.


هر چند که روی هم رفته تبریک ها روی ِ تاریک دیگری از این روز را به رخ کشیدند:یک روز بزرگتر شدی.به شخصه بدترین خصیصه روز تولد را در این میدانم که از این تاریخ به بعد،سال شمار زندگی ات را باید یکی بالا ببری،و این تجربه خوبی نیست... اصــــــــلا ً.


 هر چند سالی عالی نبود،ولی اینکه سالی تاریک نبود آن را در زمره سالهای نیک قرار می دهد.امید که سال پیش رو هم از ســَــلــَـف بر حقش الگو بگیرد.آمین