139:باد ما را خواهد بـــُــرد - مترجــم دردها
شنبه 18 آذر 1391 @ 01:09

139:باد ما را خواهد بـــُــرد

مردان نمی توانند براستی درکش کنند،همواره بین دانستن و هم دلی کردن با مسئله ای قدری فاصله است.


نمی دانم چقدر این حس  تجربه شده،وقتی از کوه یا تپه بالا می روی،طبیعی ترین وجهش این است که بر اثر جنب و جوش غیر عادی، بدن گرم شود،عرق کـــُــند،خاصه بر روی سر و به زیر موها،بالای گوش ها... و این درست هنگامی ست که وزش بادها شدت بیشتری بر روی نوک ِ تپه ها و کوه ها دارد


پیچیدن باد در این هنگام بین موها لذت غریبی دارد.

گاهی فکر می کنم که به زنان این سرزمین که باید انواع و اقسام چادر و مقنعه و روسری و... را - بالاجبار - بر روی سر بگذارند،چه ظلمی می شود.شاید نتوانم درکش کنم،اما می توانم قدری همدلی کنم.


پ.ن:کامنتهای پست پیشین را خواهم داد

پ.ن.2:اینجا دیدن دارد