141:اشک ِ سرما - مترجــم دردها
شنبه 25 آذر 1391 @ 22:21

141:اشک ِ سرما

اینکه بخاری ای که قرار بود جان پناه ِ سرما باشد،جان کودکانی را بگیرد ،آن قدر دل را می سوزاند که هر گونه تلاشی برای بیانش به ابتذال کشیدن ِ درد است.

من اما نه فقط از اصل واقعه،بلکه از گفته ای آنچنان رنجیده شده ام که قرار ندارم،نه گفته ی ِ وزیر آموزش پرورش،نه گفته ی ِ نمایندگان و نه دیگر افراد مسئول،گفته ی ِ احمد خاتمی امام جمعه تهران و شکواییه اش از اینکه چرا دخترکان در مانده از آتش بر روی تخت بیمارستان حجاب ندارند؟


...


آدمی حتی از دشمن قسم خورده اش هم توقع ذره ای شرف را می تواند داشته باشد،اینگونه مواقع هم سرخورده شدن دیگر دردی دارد که مرا توان بیش گفتن اش نیست...