168:تابستان خود را چگونه گذراندید؟ - مترجــم دردها
دوشنبه 1 مهر 1392 @ 00:23

168:تابستان خود را چگونه گذراندید؟

شاید اکنون،در آستانه فصل تازه و با از سر گذراندن فصل عرق ریزان و گرما،زمانش فرا رسیده باشد که به تابستانی که از سر گذراندم،بنگرم و آن را از نو ارزیابی کنم.اگر قرار بر چنین روندی باشد،بهترین وقایع این سه ماه را این گونه ذکر می کنم:


1) رسمیت یافتن و بیش متجلی گشتن احساس و دوست داشتنم نسبت به الهه ترین الهه دنیا،اکنون دیگر اسم مان در شناسنامه یکدیگر است.


2) پذیرفته شدن در رشته ای که دوست می داشتم در بهترین دانشگاه ایران:دانشگاه تهران.


3)فتح قله شگفت آور علم کوه،پس از از سر گذراندن دو شب پر سوز و گذار و سگ لرز زدن،غریب چالشی بود.ایستادگی در مرزهای توانستن و میل شدید به بازگشتن و زیر همه چیز زدن.


...


گرچه از زاویه ای دیگر،هر سه اینها حاصل روندی دراز مدت بودند،اما هر سه در این فصل به بار نشست،آن هم درست در پرکارترین فصل تمام زندگیم.تابستان خوبی بود.