خواب سیزدهم - مترجــم دردها
چهارشنبه 3 فروردین 1390 @ 14:01

خواب سیزدهم

* نیما در یادداشتهای روزانه از افرادی که به خانه شما می آمدند صحبت می کنه. مثلاً از امام موسی صدر یا مهندس رضوی. چه خاطراتی از آن دیدارها در یاد شما مونده.


 سیمین دانشور: نیما به موسی صدر حسودی اش شد. موسی صدر خیلی خوش تیپ بود. حالا لیبی (قذافی) یا گمش کرده یا کشتدش، نمیدونم. غروب بود. موسی صدر اومد، در زد. اون یکی از زیباترین مردهای دنیا بود. چشم های خاکستری، درشت، زیبا. لباس آخوندیش هم شیک، از این سینه کفتری ها. من در رو باز کردم. گفتم ببینم! شما امامی، پیغمبری!

                                                                                                                    (منبع)


چپه شدن نظام استبدادی قذافی شاید گره از راز سر به مهر «امام موسی صدر» باز کند.در این گونه جوامع، پرونده های مهم غالبا یا در نظر عامه باز نمی شوند و  یا آنقدر دست در پس ِ پرده مشغول دست اندازی در کارهاست که تنها با متلاشی شدن این گونه نظام ها شاید بتوان پی برد که در آن گونه پرونده ها دقیقا چه اتفاقی افتاد.دلدادگان به امام موسی صدر که امروز 11891 روز با بی خبری از وی به سر می کنند شاید کمی آرام گیرند چنانچه بفهمند که چه بلایی بر سر مرد خوش چهره آمد.


از سویی دیگر دخالت کشورهای غربی در مسائل لیبی می تواند جالب توجه باشد.در مورد عراق و افغانستان سخن از تروریسم به میان بود و  سلاح های کشتار جمعی و امنیت جهانی.در مورد لیبی علی رغم اینکه از تروریست حرف می زنند آشکارا نیروهای مخالف را هم حمایت می کنند و با هواپیماها بر فراز آسمان کشور می چرخند.شاید پیامش به کشورهای منطقه این باشد که منافع  ایجاب میکند که غرب مایل است که نظام هایی مردم سالار در منطقه حاکم باشند.در صف بندی های نظامی مقاومت کشورهای منطقه که سایه یکدیگر را با تیر می زنند در برابر کشورهای اروپایی تنها به یک شوخی شبیه است.


به هر حال اگر قرار است که مردم جانشان را از دست بدهند،مردن برای آسفالته شدن جاده های مردم سالاری بهتر است تا جان از کف دادن بر اثر استیلای بـــَربــَری خودکامه.چند سال پیش در بحثی دوستانه و در جمع افرادی که معتقد به اصلاح جامعه بودند،یکی می گفت که بهترین راه دخالت نظامی کشورهای دیگر در این خاک است،یعنی آنچه در لیبی اتفاق می افتند در ایران نیز ممکن است بیفتد؟


http://www.shia-news.com/files/fa/news/1388/8/9/3268_321.jpg


اگر جنبش  برپایی نظام هایی مردمی در منطقه ادامه پیدا کند،به گمانم امسال شاهد رخدادهایی فرخنده باشیم،من که خوشبینم